30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH

Je absolventkou gymnázia v Prešove, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odbor pedagogika-starostlivosť o chorých a ročného rekvalifikačního štúdia v odbore ženská sestra.

Má 20ročnú pedagogickú prax. 15 rokov pracovala ako stredoškolská učitelka odborných zdravotníckých predmetov, ako vedúca praktického vyučovania a a odborná zástupkyňa na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Posledných sedem rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučuje predmety pôrodná asistencia, klinické cvičenia v pôrodnej asistenci a verejné zdravotníctvo a výchova k zdraviu. Vykonáva taktiež funkciu prodekana pre vzdelávanie. Od r. 2002 sa podieľala na zakladaní a kreovaní Fakulty zdravotníctva, kde na akreditáciu. pripravovala študijné programy ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a fyzioterapia. V študijnom odbore pôrodná asistencia je garantom predmetov pôrodná asistencia, klinické cvičenia v pôrodnej asistencii, psychológia a verejné zdravotníctvo. Je školiteľkou a oponentkou bakalárských, diplomových a doktorandských prác v odbore pôrodná asistencia. Má bohatú domácu i zahraničnú publikačnú činnost, je spoluautorkou vysokoškolských učebníc a vysokoškolských učebných materiálov. Prednáša na domácich a zahraničných odborných konferenciách a absolvovala niekoľko študijných pobytov a stáží v Izraeli, Maďarsku a Českej republike.

Jej profesionálnym mottom sú slová F.Nightingelovej "Ak zostaneme stáť, nikam sa nedostaneme."