30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Zasílání příspěvků

Formy prezentace příspěvku:
Příspěvek teoretického charakteru
Příspěvek s daty empirického výzkumu

Tématické okruhy:
Pohled na porod z hlediska týmové práce zainteresovaných profesionálů
Pohled na porod z hlediska psychologa
Pohled na porod z hlediska holistického pojetí porodní asistence
Pohled na porod z hlediska uplatňování práv ženy
Pohled na porod z hlediska multikulturního
Pohled na porod výzkumný a vědecký

Možnosti prezentace příspěvku:
Vlastní prezentace a publikace ve sborníku
Publikace v recenzovaném sborníku
Poster

Pokyny pro autory - aktivní účastníky konference

Abstrakt: v českém, slovenském a anglickém jazyce

Zaslat v elektronické podobě (e-mailem) do stanoveného termínu.
Textový editor MS WORD, písmo Times New Roman CE, velikost písma12, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku.
Nedělit slova, nezarovnávat okraje, neukončovat řádky klávesou ENTER (Enter se používá pouze na ukončení odstavce), první řádek odstavce neodsazovat.
Nepoužívat zkratky bez jejich dalších vysvětlení v textu.

první řádek: název přednášky velkými písmeny
druhý řádek: vynechat
třetí řádek: celá jména autorů bez titulu (autoři z více pracovišť jsou rozlišeni horním indexem s odkazem na příslušné pracoviště)
Příklad:
Karel Novák1, Petr Vízner2
1 Katedra antropologie...
2 Státní zdravotní ústav
čtvrtý řádek: nezkrácený název pracoviště
pátý řádek: vynechat
šestý řádek: vlastní text abstraktu (maximálně 500 znaků a 5 klíčových slov)

Struktura textu v příspěvku

Zaslat v elektronické podobě (e-mailem) do stanoveného termínu
Textový editor MS WORD
Písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku

první řádek: název přednášky velkými písmeny
druhý řádek: vynechat
třetí řádek: celá jména autorů bez titulu (autoři z více pracovišť jsou rozlišeni horním indexem s odkazem na příslušné pracoviště)
čtvrtý řádek: nezkrácený název pracoviště
pátý řádek: vynechat
šestý řádek: vlastní text dle struktury 1) nebo 2) maximálně 1800 znaků

Příspěvek s daty empirického šetření (v českém nebo slovenském jazyce a anglickém jazyce)

Souhrn: max. 200 slov,
Summary: název a souhrn v anglickém jazyce
Klíčová slova: max. 5 slov
Keywords: klíčová slova v anglickém jazyce
Úvod
Metodika: cíle, zkoumaný soubor, metody
Vlastní text práce
Výsledky
Diskuse
Závěr
Seznam bibliografických odkazů (dle abecedy)
Kontaktní adresa autora včetně e-mailu

Příspěvek teoretického charakteru (v českém, slovenském a anglickém jazyce)

Souhrn: max. 200 slov
Summary: název a souhrn v anglickém jazyce
Klíčová slova: max. 5 slov
Keywords: klíčová slova v anglickém jazyce
Úvod
Obsah
Závěr
Seznam bibliografických odkazů
Kontaktní adresa autora včetně e-mailu
Tabulky a grafy ve formátu MS WORD a EXCEL, nadpis u tabulek, grafů a obrázků nezkráceně, neukončovat tečkou.
Na všechny tabulky a grafy musí být v textu odkaz.
Pokud bude v textu odkaz na tabulku, graf nebo obrázek, uvádějte odkaz následujícím způsobem:
...uvedené hodnoty převyšují doporučená kritéria
(Tabulka 1, Graf 1)

Postery

Maximální rozměry posteru - velikost A0, minimální rozměry posteru A3

Aktivní účastník - autor dodá v elektronické podobě vlastní autoportrét s krátkým profesním životopisem (zkrácené curriculum vitae - CV) v MS Word - v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (viz níže)
AUTOPORTRÉT
Příjmení, jméno, tituly, rok narození, pracoviště:
Profesní curriculum - zkrácená verze:
Publikační a grantová činnost - zkrácená verze: (maximálně na jednu stranu formátu - A4)

Ukázka bibliografické citace (ISO 690)

Z monografií:
VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. 3.vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X.

Ze sborníku:
TOPINKOVÁ, E. Chronická bolest ve vyšším věku. In: Trendy v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 53-62. ISBN 953-981790-0-0.
HANZL, M., DUŠEK, J. Úloha enterální výživy mateřským mlékem v péči o nedonošené novorozence. In: Výživa- nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník příspěvků a abstraktů z mezinárodní konference. České Budějovice: JU ZSF, 2005. s. 49-53.

Z časopisu:
BEZDĚK, J., JANÁK, P. Hodnocení klenby nohy pomocí různých pantografických metod u dívek ve věku 7-19 let. Česká antropologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, roč. 53, č. 9, s. 47-51. ISSN 0862-5085.
NOVÁKOVÁ, D. Péče o seniory v komunitě. Sestra, 2002, roč.1, č.9. s. 26-27. ISSN 1335-9444.

Článek v elektronickém seriálu:
SHEMIRAMI, B. Ready to print organizer (online).c1997, poslední revize 20.1. (cit 1999-12-05). Dostupné z: http:// www.ilap.com/nsn.

Citování v textu:
(jméno autora, datum, strana), př. (Vymětal, 2003. s. 51)

Citace literárních zdrojů je dle ČSN ISO 690 podle výše uvedených příkladů.

Příspěvky, ve kterých nebudou dodrženy pokyny nebo rámec tématu, nebude možné zařadit do sborníku.Autoři se dále zavazují, že příspěvky nebyly jinde doposud prezentovány a publikovány.

Anotace a příspěvky obdržené po termínu nebude možno publikovat.

Za gramatickou úpravu textu, tabulek, grafů a obrázků odpovídají autoři.